The Diner Room, Butchart Gardens, Vancouver Island

Projecten

Hieronder vindt u een selectie van projecten die door Iris van Veen zijn uitgevoerd.

Taxatiemanagement

Opdrachtgever: Institutioneel belegger
Opdracht: begeleiden van het taxatieproces van de woningportefeuille
Resultaat: proces werd elk kwartaal tijdig én conform wet- en regelgeving doorlopen, leidende tot een volledige en juiste taxatie.

Woonvisie

Opdrachtgever: Gemeente
Opdracht: projectmanagement, data-analyse en schrijven van een gemeentelijke woonvisie aan de hand van de methodiek van scenarioplanning
Resultaat: gemeente, corporaties en private partijen beschikken over een flexibele en toch toekomstvaste visie waardoor ze gezamenlijk verder kunnen.

Investeringsadviezen

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Opdracht: adviseren over investeringsvoorstellen in nieuwbouw, renovatie en (bouw)grond
Resultaat: beoordeeld of investeringsvoorstellen voldoen aan de gestelde financiële criteria, gebaseerd zijn op realistische uitgangspunten en passen binnen de portefeuille.

Inrichting financiën vastgoedbeheerafdeling

Opdrachtgever: Zorginstelling
Opdracht: ontwerpen van een structuur voor rapportage over de financiën van de vastgoedportefeuille, nl. een administratie voor (project)financiën, een overzicht en opzet van planning & control-activiteiten en de eerste begroting
Resultaat: het bestuur en de Raad van Commissarissen beschikken over betrouwbare rapportages van de nieuwe afdeling Vastgoed over de financiën van de totale vastgoedportefeuille, inclusief ontwikkelprojecten.

Onderzoek VVE-oprichting

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: onderzoeken van problemen bij het oprichten van een Vereniging van Eigenaars door de woningcorporatie
Resultaat: de directeur beschikt over een overzicht van de problemen (met potentieel groot financieel impact voor de corporatie) bij door de corporatie opgerichte Verenigingen van Eigenaars en hoe deze zijn ontstaan, en kan deze daardoor beheersen en in de toekomst voorkomen.

Adviseren over oprichting grondbedrijf

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Opdracht: adviseren over de opzet van een grondbank
Resultaat: het management van de projectontwikkelaar heeft inzicht in de (financiële, juridische, risico) stand van zaken ten aanzien van grondposities.

Ontwikkeling van beleid voor parkeerplaatsen

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: ontwikkelen van beleid voor parkeerplaatsen
Resultaat: de corporatie heeft nieuw beleid voor de verhuur van bestaande parkeerplaatsen en het ontwikkelen van nieuwe parkeerplaatsen.

Secretaris directieteam

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: interim secretaris van het directieteam
Resultaat: een directieteam dat zich ondersteund voelt bij het besluitvormingsproces.

Ontwikkelen van een propositie voor samenwerking met scholengroep

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: ontwikkelen van een propositie voor samenwerking met een scholengroep (basisonderwijs)
Resultaat: een propositie voor een samenwerkingsverband door de scholengroep en de corporatie o.a. op het gebied van het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille van de scholengroep, en een verbeterde relatie tussen de scholengroep en de corporatie.

Ontwikkelen portefeuillebeheer aan de hand van scenario’s

Opdrachtgever: Adviesbureau
Opdracht: ontwikkelen van een aanpak voor strategisch portefeuillebeheer aan de hand van scenario’s
Resultaat: het adviesbureau kan aan de hand van de door henzelf ontwikkelde scenario’s adviseren over strategisch portefeuillebeheer.

Toetsen Governance code Woningcorporatie

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: toetsen van de toepassing door de corporatie van de Governance Code Woningcorporaties
Resultaat: de Raad van Commissarissen inzicht gegeven in hoeverre de Code wordt toegepast en hoe deze Code in de toekomst verder toegepast en ingevoerd kan worden.

Coachen en opleiden junior projecteconoom

Opdrachtgever: Woningcorporatie
Opdracht: coachen en opleiden van een junior projecteconoom
Resultaat: een medewerker kan na 6 tot 12 maanden zelfstandig functioneren als junior projecteconoom op deze voor hem/haar nieuwe functie.

Opstellen van begroting en jaarrekening

Opdrachtgever: Gemeente
Opdracht: opstellen van de begroting en jaarrekening van het Erfpachtbedrijf
Resultaat: de gemeente beschikt over de stukken voor de planning & controlcyclus met een duidelijke onderbouwing/analyse.

Deelnemen aan onderhandelingsteam

Opdrachtgever: Gemeente
Opdracht: adviseren over de financiële impact van het (potentiële) onderhandelingsresultaat
Resultaat: de gemeente inzicht gegeven in de financiële impact op de erfpachtopbrengsten tijdens en aan het einde van het onderhandelingsproces tussen gemeente en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties over afspraken ten aanzien van erfpachtrechten van corporaties.

Geven van trainingen over Amsterdams erfpacht(beleid)

Opdrachtgever: Gemeente
Opdracht: geven van trainingen over het Amsterdams erfpachtstelsel en -beleid
Resultaat: makelaars en medewerkers van corporaties en stadsdelen kennen het nieuwe beleid en de gevolgen in de praktijk.

Tink Iris analyseert, verbindt en adviseert

Tokyo International Forum, Tokyo